Οι Δραστηριότητές μας

Τι κάνουμε

Οι δρατηριότητές μας περιλαμβάνουν τρεις θεματικές:

1. Νομοθεσία που αφορά ΜΚΟ

Νόμος για τα Σωματεία, Ιδρύματα και Ομοσπονδίες

Ένα μοντέρνο και εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο είναι απαραίτητο για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Η νομοθεσία πρέπει να προωθεί την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση, χωρίς όμως να εμποδίζει την λειτουργία των ΜΚΟ ή να επικεντρώνεται στον έλεγχο. Η νομοθεσία αυτή τη στιγμή έχει επιφέρει κάποιες βελτιώσεις αλλά έχει δημιουργήσει και νέα προβλήματα.

Από την ψήφιση του νόμου το 2017, παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή του, βοηθώντας ΜΚΟ να αλλάξουν τα καταστατικά τους για να πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου. Επιπλέον έχουμε βοηθήσει αρκετές ΜΚΟ που ιδρύονται τώρα με τον νέο νόμο.

Παράλληλα, παρακολουθούμε την υιοθέτηση των κανονισμών που θα διευκρινίσουν κάποιες ασάφειες του νόμου και θα προσδιορίσουν τα διοικητικά κόστη. Όσο οι νέοι κανονισμοί δεν υιοθετούνται από τη Βουλή, ισχύουν οι παλιοί.

Νόμος για Ιδιωτικούς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Φεβρουάριος 2020) υπάρχουν δύο κατηγορίες Φιλανθρωπικών οργανισμών. Τα Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, που εγκρίνονται με βάση κάποιες προϋποθέσεις από τον Υπουργό Οικονομίας και κάτω από έναν φορολογικό νόμο, αφού τα κύρια οφέλη που έχουν είναι φορολογικά, και τα Αγαθοεργή Ιδρύματα, που εγκρίνονται με βάση τον ομώνυμο νόμο.

Για τους σχετικούς νόμους και κριτήρια πατήστε εδώ

  1. Τα Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, που εγκρίνονται με βάση κάποιες προϋποθέσεις από τον Υπουργό Οικονομίας και κάτω από έναν φορολογικό νόμο, αφού τα κύρια οφέλη που έχουν είναι φορολογικά,
  2. Tα Αγαθοεργή Ιδρύματα, που εγκρίνονται με βάση τον ομώνυμο νόμο.

Αυτό το σύστημα έχει κριθεί από το 2007 ανεπαρκές και γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού του με τον Νόμο για τους Ιδιωτικούς Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ). Το νομοσχέδιο συζητείται από την Επιτροπή Εσωτερικών στην Βουλή.

Μπορείτε να δείτε τα Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

 

2. Πολιτική ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών

Εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία της Κοινωνίας των Πολιτών. Για αυτό, ως Πρωτοβουλία ΜΚΟ, το 2015 εκδώσαμε έγγραφο που αναλύει την διεθνή νομοθεσία για τις ΜΚΟ, την κατάσταση στην Κύπρο και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για επίτευξη της ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο. Το έγγραφο αυτό με μικρές αλλαγές υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2017.

Οι κύριοι τομείς που πρέπει να βελτιωθούν αφορούν:

  • H βελτίωση των γενικότερων αντιλήψεων για την Κοινωνία των Πολιτών
  • Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου
  • Η διασφάλιση πρόσβασης σε πόρους
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Κοινωνία των Πολιτών
  • Η προαγωγή της συμμετοχής
  • Η διασφάλιση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη

 

3. Ενημέρωση ΜΚΟ και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Οργανώνουμε σε τακτική βάση σεμινάρια, διαβουλεύσεις και εργαστήρια για ανάπτυξη δεξιοτήτων και για ενημέρωση γύρω από τους νόμους που διέπουν τις ΜΚΟ της Κύπρου, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ.

- Σεμινάρια
- Διαβουλεύσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αν χρειάζεστε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, μη διστάσετε να μας μιλήσετε.
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.